تنهایی بهتر از همنشینی با انسان بد است و داشتن همنشین خوب، بهتر از تنهایی است و كلام (سخن گفتن) نیكو، بهتر از سكوت و سكوت، بهتر از سخن شر (بد و فتنه‌انگیز و زشت) است.

حضرت محمد (ص)