انسان موجودی است كه به همه چیز عادت می كند.

داستایوسكی