سه چیز است كه موجب راحت مؤمن‌اند: خانه‌ی گشاده كه عیب‌ها و امور مخفی او را از مردم پنهان دارد، و زن صالحه كه بر امور دنیا و آخرت او را یاری نماید، و دختری یا خواهری كه او را از خانه بیرون كند یا به مردن یا به شوهر دادن.

امام جعفر صادق (ع)